• Nodemcu的ADC功能介绍

    Nodemcu的ADC功能介绍

    模数转换器(ADC)用于将模拟信号转换成数字形式。NodeMcu内置了10位ADC,只有一个ADC通道,即只有一个ADC输入引脚从外部设备读取模拟电压。 NodeMcu ADC引脚 Nodemcu内部设计中,ADC引脚与外部供电电路进行多…